Home » Hälsa » En av de största hälsofarorna i Norden

En av de största hälsofarorna i Norden

Alkohol och droger är en av de största hälsofarorna i Norden och orsakar varje år ett stort antal dödsfall. Användningen av alkohol och droger orsakar förutom hälsorelaterade problem även an rad sociala problem och ligger bakom en hög procent av brottsligheten. Missbruk drabbar inte bara enskilda individer utan är även ett mycket stort samhällsproblem med höga samhällsekonomiska kostnader som följd. Det finns heller inget som tyder på en nedgång i användningen varken av alkohol eller andra droger, utan tvärtom. För att komma åt detta problem som drabbar så många människor, inte bara den beroende utan även personer i dennes närhet, och samhället i stort, behövs en väl utbyggd vård där de som vill förändra sin situation har möjlighet att komma till alkohol och drogbehandling. Det finns olika inriktningar gällande alkohol och drogbehandlingar och det som är viktigt är att behandlingen oavsett inriktning eller behandlingsmodell, har ett väl uppbyggt innehåll och att de som är anställda för att hjälpa har en adekvat utbildning och erfarenhet. De personer som genomgått en behandling berättar ofta hur ett möte med en speciell individ har varit en avgörande faktor i dennes tillfrisknandeprocess. Preventivt arbete i form av information, inte minst till ungdomar, samt en genomtänkt handlingsplan vid upptäckt av missbruk och en utbyggd behandlingsstruktur ger inte bara hjälp till personer på ett individuellt plan, utan ger även stora samhällsekonomiska vinster. Enligt beräkningar är det 500 000 personer i Sverige som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Av dessa räknar man att en femtedel får hjälp att komma till rätta med sina problem. Uträkningar visar att kommun och landsting avsätter ungefär 16.5 miljard per år för missbruksvård. De samhällsekonomiska förlusterna som följer i missbrukets spår beräknas till 150 miljarder per år. En större satsning på preventivt arbete och vård skulle således kunna spara stora pengar, och framförallt ge de 400 000 personer som lever med ett missbruk utan att få hjälp, chansen att få tillbaka sina liv.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *